دوشنبه 3 مهر 1396   14:50:07
اجمن های علمی دانشجویی
دوشنبه 1 آبان 1391 آئين نامه

آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي

مقدمه

به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌هاي کشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي فعاليت‌هاي جمعي علمي، همچنين بهره‌گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاري انجمن‌هاي علمي دانشجويي حوزه‌هاي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور طبق مفاد اين آيين‌نامه تشکيل مي‌شوند و به فعاليت مي‌پردازند.

بخش اول: تعاريف، اهداف و کليات

ماده 1ـ انجمن‌هاي علمي دانشجويي متشکل از دانشجويان علاقه‌مند به مشارکت در فعاليت‌هاي علمي در يک دانشکده يا گروه آموزشي است.

تبصره 1ـ در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يک انجمن علمي مي‌تواند تشکيل شود.

تبصره 2ـ در صورتي که دانشجويان دو يا چند رشته علاقمند به تشکيل انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي باشند مي‌توانند طبق ضوابط اين آيين‌نامه اقدام نمايند.

ماده 2ـ اتحاديه انجمن‌هاي علمي، تشکيلاتي دانشجويي، غير انتفاعي و بين دانشگاهي و متشکل از دبيران انجمن‌هاي علمي در رشته دانشگاهي است که در چارچوب ضوابط اين آيين‌نامه و دستورالعمل آن تشکيل مي‌شود و به فعاليت مي‌پردازد.

ماده 3ـ فعاليت‌هاي علمي عبارتند از:

1ـ مناظره و نقد علمي

2ـ هم‌انديشي و نشست‌هاي تخصصي

3ـ مطالعات و پژوهش‌هاي علمي

4ـ نشر و ترويج يافته‌هاي علمي

5ـ فعاليت‌هاي کمک آموزشي

تبصره‌ـ برخي از مصاديق و عرصه‌هاي فعاليت انجمن‌هاو اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي عبارتند از:

1ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي تکميلي و تقويتي و تشکيل کارگاههاي تخصصي

2ـ برگزاري و همکاري در اجراي جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)

3ـ توليد و انتشار نشريه علمي، کتاب و نشريات الکترونيکي، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فيلم‌هاي علمي‌ـ آموزشي

4ـ برنامه‌ريزي و اجراي بازديد‌هاي علمي از مراکز علمي، صنعتي و فناوري

5ـ اطلاع‌رساني در خصوص کليه فعاليت‌هاي مرتبط با اهداف انجمن

6ـ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتکارات، خلاقيت‌هاي علمي، فعاليت‌هاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان

ماده 4ـ اهداف تشکيل و فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي عبارتند از:

1ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شکوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش‌آموختگان و بهره‌گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2ـ افزايش مشارکت و رقابت دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت‌ها

3ـ حمايت از فعاليت‌هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقويت و تحکيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش‌هاي مختلف جامعه

5ـ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره‌گيري از توان علمي اعضاي هيأت علمي

بخش دوم: ارکان و تشکيلات

ماده 5ـ دانشجويان کليه گرايش‌ها و مقاطع تحصيلي يک رشته دانشگاهي اعضاي انجمن علمي متناظر با همان رشته به شمار مي‌روند.

ماده 6ـ شوراي مديريت انجمن علمي متشکل از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است که با انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن، با رأي مستقيم آنان و کسب اکثريت نسبي آرا براي مدت يک سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره‌ـ اعضاي اصلي و علي‌البدل در رشته‌هايي با فراگيري بيش از 500 دانشجو متشکل از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل خواهد بود.

ماده 7ـ وظايف شوراي مديريت عبارتند از:

1ـ جذب دانشجويان علاقه‌مند و خلاق به فعاليت‌هاي علمي‌ـ پژوهشي و ايجاد انگيزه براي مشارکت در اين‌گونه فعاليت‌ها

2ـ برنامه‌ريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي ادواري و سالانه انجمن

3ـ برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمن‌هاي علمي دانشجويي و انجمن‌هاي علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاه‌ها

4ـ برقراري ارتباط با نهادها و سازمان‌هاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت‌هاي مشترک

5ـ برنامه‌ريزي و پيشنهاد همکاري براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي

6ـ تصويب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأييد آن از مديريت فرهنگي دانشگاه

7ـ همکاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق اهداف و فعاليت‌هاي علمي انجمن (موضوع ماده 3)

8ـ تشکيل کميته‌هاي مختلف کاري و نظارت بر عملکرد آنها

9ـ برگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد

10ـ حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن، تصويب هزينه‌هاي مالي برنامه‌ها، تنظيم و ارائه گزارش مالي انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدير فرهنگي دانشگاه

11ـ تدوين برنامه‌هاي سالانه و ارائه آن به مدير فرهنگي

ماده 8ـ شوراي مديريت انجمن يکي از اعضاي خود را به عنوان دبير شورا انتخاب مي‌کند و به رئيس دانشکده و مدير فرهنگي دانشگاه اعلام مي‌کند.

ماده 9ـ دبير انجمن مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مديريت انجمن و پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آن، شرکت در جلسات شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشکده يا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي مديريت را بر عهده دارد. همچنين دبير انجمن مسئول انجام کليه امور حقوقي و اداري انجمن است.

ماده 10ـ شوراي دبيران:

در دانشگاههايي که حداقل 5 انجمن علمي دانشجويي تشکيل شده باشد شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيران کليه انجمن‌هاي علمي دانشجويي تشکيل مي‌شود.

تبصره‌ـ دانشکده‌هايي که حداقل 3 انجمن علمي داشته باشند مي‌توانند شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشکده را تشکيل دهند که وظايف شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفويض مي‌گردد.

ماده 11ـ يک نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشکده به انتخاب ايشان به عنوان دبير اين شورا انتخاب مي‌شود که به نمايندگي از اين شورا در شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشگاه شرکت مي‌کند.

تبصره‌ـ دبير شوراي دبيران هر دانشکده به تعداد انجمن‌هاي علمي آن دانشکده در شوراي دبيران دانشگاه داراي حق رأي مي‌باشد.

ماده 12ـ شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه از ميان خود يک نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب مي‌نمايند که براساس آيين ‌نامه داخلي شورا فعاليت خواهد کرد.

ماده 13ـ دبيران شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاهها حداقل سالي يک بار به دعوت اداره کل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل، مشکلات عمومي انجمن‌ها، انتقال تجربيات و برنامه‌ريزي جهت طرحها و برنامه‌هاي مشترک تشکيل جلسه مي‌دهند.

ماده 14ـ انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي مشابه مي‌توانند نسبت به تشکيل اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي آن رشته‌ها اقدام نمايند که ضوابط و شرايط تأسيس اتحاديه در چارچوب اين آيين‌نامه و دستورالعمل تشکيل و فعاليت اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاهها تعيين خواهد شد.

ماده 15ـ وظايف شوراي دبيران

1ـ پيشنهاد و تصويب طرح‌هاي مشترک و هماهنگي در اجراي آن برنامه‌ها

2ـ انتخاب نمايندگان شوراي دبيران براي شرکت در کميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه

3ـ معرفي يک نفر ناظر براي هيأت اجرايي انتخابات انجمن‌هاي علمي دانشجويي

4ـ تصويب آيين‌نامه داخلي مشترک انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه و آيين‌نامه داخلي شوراي دبيران در چارچوب اين آيين‌نامه

5ـ ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجمن‌هاي علمي دانشجويي

6ـ نظارت بر حسن عملکرد انجمن‌هاي علمي دانشجويي (امور مالي، حفظ و استفاده صحيح از اموال و تجهيزات، اجراي آيين‌نامه داخلي و ...) و ارائه گزارش به کميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه.

بخش سوم: ضوابط تشکيل و فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي

ماده 16ـ براي تأسيس انجمن علمي دانشجويي، حداقل 5 نفر از دانشجويان رشته ذيربط تقاضاي خود را به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشکده و در صورت عدم وجود اين پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشي دانشکده‌ ارائه مي‌دهند. معاون دانشکده در صورت عدم تأسيس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را براي تأسيس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت‌نام داوطلبان شوراي مديريت و برگزاري انتخابات اقدام مي‌نمايد.

تبصره 1‌ـ در صورت عدم وجود هر يک از معاونان فوق‌الذکر، به صلاحديد رئيس دانشکده يکي از معاونان عهده‌دار وظايف خواهد شد.

تبصره 2‌ـ انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کليه دانشکده‌ها در آبان‌ماه هر سال برگزار مي‌شود. معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق برگزاري انتخابات را اعلام مي‌کند.

ماده 17ـ معاون دانشکده صلاحيت نامزدها را بر طبق مفاد اين آيين‌نامه بررسي و احراز و پس از اعلام اسامي نامزدها انتخابات را با اعلام قبلي برگزار مي‌کند. نتايج آن طي صورتجلسه‌اي تنظيم و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال مي‌شود.

تبصره 1ـ فقط دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق رأي و حق داوطلب شدن را دارا مي‌باشند.

تبصره 2ـ نخستين شوراي مديريت منتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاري انتخابات بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال نمايد.

ماده 18ـ اداره امور فرهنگي پس از تأييد انتخابات و اساسنامه، انجمن را در ليست انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشکده اعلام خواهد کرد. مدير گروه آموزشي مربوط نسبت به صدور حکم اعضاي شوراي مديريت براي مدت يک سال اقدام مي‌نمايد.

ماده 19ـ شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي به شرح ذيل مي‌باشد:

الف‌ـ شرايط عمومي

1ـ اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

2ـ عدم عضويت در شوراي مرکزي ديگر تشکل‌هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي

تبصره‌ـ اعضاي شوراي مرکزي ديگر تشکلها در صورت استعفا يک ماه قبل از برگزاري انتخابات انجمن‌هاي علمي و پذيرش آن مي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي شوند.

3ـ عدم محکوميت منجر به توبيخ کتبي و درج در پرونده يا بالاتر.

4ـ گذراندن حداقل يک نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي

ب‌ـ شرايط اختصاصي

داوطلبان بايد حداقل داراي يکي از شرايط ذيل باشند:

1ـ معدل نيمسال گذشته داوطلب کمتر از ميانگين معدل گروه در همان نيمسال نباشد.

2ـ داشتن حداقل يک مقاله علمي چاپ شده (اعم از تأليف يا ترجمه) در نشريات دانشجويي، دانشگاهي و ...

تبصره‌ـ تأييد علمي بودن محتواي مقاله توسط مدير گروه ذيربط انجام خواهد شد.

3ـ اجرا يا همکاري در اجراي يک طرح پژوهشي به تأييد کارفرما يا مجري طرح

تأليف يا همکاري در تأليف يا ترجمه کتاب

داوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشان و يا برگزيدگان المپيادها باشد.

ماده 20ـ مجوز برنامه‌ها و فعاليتهايي که در سطح دانشکده برگزار مي‌شود توسط معاون دانشکده و در صورتي که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدير فرهنگي پس از تأييد معاون دانشکده و در صورتي که در سطح ملي يا فرادانشگاهي برگزار شود توسط کميته حمايت و نظارت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه پس از تأييد مدير فرهنگي صادر مي‌شود.

ماده 21ـ فعاليتهاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي در چارچوب اين آيين‌نامه و صرفاً در عرصه‌هاي علمي مجاز مي‌باشند و هرگونه فعاليت صنفي، سياسي و .... توسط انجمنها تخلف محسوب مي‌شود.

ماده 22ـ ميزان و نحوه حمايت مالي از طرح‌هاي مصوب انجمنهاي علمي دانشجويي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي‌باشد.

ماده 23ـ يک ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن، اين شورا با تشکيل هيأت اجرايي انتخابات شامل يک نماينده از اعضاي شوراي مديريت (با شرط عدم داوطلبي)، يک نماينده از نماينده شوراي دبيران دانشگاه يا دانشکده و يک نماينده از طرف معاون دانشکده نسبت به برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشکده ارسال خواهد کرد.

تبصره‌ـ در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مديريت يکي از دانشجويان آن رشته را به عنوان نماينده در هيأت اجرايي انتخاب مي‌کنند.

ماده 24ـ در صورت وجود هرگونه شکايت و يا اعتراض در کليه مراحل انتخابات مدير امور فرهنگي مرجع پيگيري مي‌باشد.

تبصره‌ـ در صورت باقي ماندن اختلاف، کميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه مرجع تصميم‌گيري نهايي خواهد بود.

ماده 25ـ جهت تشکيل انجمن‌ علمي دانشجويي بين رشته‌اي 5 نفر از دانشجويان به عنوان هيأت مؤسس دلايل توجيهي، اساسنامه پيشنهادي و تقاضاي خود را به معاون دانشکده ارائه و پس از تأييد ايشان به منظور تصميم‌گيري براي کميته نظارت و حمايت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ارسال مي‌شود. در صورت موافقت کميته با تشکيل انجمن علمي بين رشته‌اي مراتب به دانشکده اعلام و هيأت مؤسس نسبت به فراخوان عضويت در انجمن اقدام خواهد کرد.

ماده 26ـ پس از عضوگيري و تصويب نهايي اساسنامه در مجمع عمومي، اعضاي انجمن که شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا مي‌باشند، مي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن شده و پس از تأييد نهايي صلاحيت توسط هيأت اجرايي، انتخابات برگزار خواهد شد.

تبصره 1ـ فقط اعضاي انجمن حق رأي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند.

تبصره 2ـ شرايط داوطلبان عضويت در انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي بايد در اساسنامه پيشنهادي اعلام شده باشد.

بخش چهارم: شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحاديه‌‌هاي علمي دانشجويي

ماده 27ـ براي حمايت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي و نظارت بر آن‌ها در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شورايي مرکب از معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم (رئيس شورا)، معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت علوم يا نماينده تام‌الاختيار وي، مديرکل دفتر امور فرهنگي (نائب رئيس)، مديرکل دانشجويان داخل، دبير کميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، کارشناس مسئول امور انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي، سه تن از دبيران اتحاديه‌ها به انتخاب شوراي دبيران اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي‌‌ـ دانشجويي تشکيل مي‌شود. دبيرخانه اين کميته در اداره کل امور فرهنگي معاونت فرهنگي و اجتماعي خواهد بود. وظايف اين کميته عبارتند از:

1ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي‌هاي کلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي کشور در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه.

2ـ ارزيابي فعاليت‌ها و نظارت بر کميته‌هاي نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌ها براساس گزارش‌هاي مستند و ساير روش‌ها.

3ـ تعيين ميزان و چگونگي حمايت مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از همايش‌هاي کشوري و نشست‌هاي علمي انجمن‌ها

4ـ اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن‌هاي علمي دانشجويي با انجمن‌هاي علمي استادان و پژوهشگران و انجمن‌هاي علمي متناظر يا مشابه آن در کشورهاي ديگر.

5ـ تصويب دستورالعمل اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.

ماده 28ـ هيأت مؤسس اتحاديه‌ حداقل 3 تن از نمايندگان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يک رشته علمي معين مي‌باشد که درخواست مجوز تأسيس و فعاليت را به شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي وزارت علوم (موضوع ماده 27 اين آيين‌نامه) ارائه مي‌نمايد. محتواي اين درخواست مشتمل بر موارد زير است:

1ـ تقاضاي عضويت بيش از نيمي از تشکل‌هاي علمي موجود آن رشته در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي، به همراه نامه تأييد هر يک از انجمن‌ها که بر مبناي آن مدير امور فرهنگي دانشگاه تأسيس و فعاليت آن انجمن را تسجيل کرده باشد.

2ـ ارائه پيش‌نويس اساسنامه اتحاديه که به امضاي تشکل‌هاي متقاضي عضويت رسيده باشد.

ماده 29ـ شوراي حمايت و نظارت پس از دريافت درخواست هيأت مؤسس و شوراي مرکزي موقت اتحاديه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسي آن درخواست اقدام مي‌نمايد و موافقت با تأسيس موقت يا دائمي يا دلايل مخالفت شورا را توسط دبيرخانه به اطلاع مؤسسان خواهد رساند.

ماده 30ـ تأسيس، شرايط انتخاب شوندگان، شوراي مرکزي، انتخابات، تشکيلات و ارکان، اساسنامه و انحلال اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي در دستورالعمل مجزايي که به تصويب شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌ها و نظارت بر انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس اين آيين‌نامه خواهد رسيد، تعيين مي‌شود.

ماده 31ـ به منظور حمايت و نظارت فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي، کميته‌اي در هر دانشگاه با همين عنوان با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

1ـ معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه (رئيس کميته)

2ـ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه (دبير کميته)

3ـ مديرکل امور پژوهشي دانشگاه

4ـ مديرکل امور آموزشي دانشگاه

5ـ يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

6ـ دو نماينده از شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به انتخاب ايشان

تبصره 1ـ حکم اعضاي کميته توسط رئيس دانشگاه صادر مي‌شود.

تبصره 2ـ در دانشگاههايي که براي امور انجمن‌هاي علمي دانشجويي واحدي مستقل ايجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات کميته شرکت مي‌کند.

تبصره 3ـ اعضاي انتخابي کميته براي مدت يک سال انتخاب مي‌شوند.

ماده 32ـ وظايف کميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شرح ذيل است:

1ـ نظارت بر حسن عملکرد انجمن‌هاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به شکايات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره 1ـ در صورتي که شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمايند، کميته حمايت و نظارت براي بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي دبيران تذکر شفاهي يا کتبي (حسب مورد) مي‌دهد. در صورت تکرار تخلف براي بار دوم اخطار کتبي مي‌دهد و در صورت تکرار و دريافت اخطار سوم، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران بايد در کميته حمايت و نظارت دلايل اقدام خود را توضيح دهند. در صورتي که انجمن يا شوراي دبيران نتوانند کميته را قانع نمايند کميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت:

الف‌ـ انحلال شوراي مديريت انجمن که در اين صورت معاون دانشکده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد. (اعضاي شوراي مديريت منحل شده نمي‌توانند نامزد انتخابات شوند).

ب) چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مديريت يا اعضاي شوراي دبيران باشد، به کميته انضباطي معرفي خواهد شد.

تبصره 2ـ مرجع تجديد نظر در آراي کميته حمايت و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه است.

2ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي انجمن‌هاي علمي دانشجويي که در سطح فرا دانشگاهي، ملي يا بين‌المللي برگزار مي‌گردد.

3ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي‌هاي کلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه در چارچوب سياست توسعه علمي کشور.

4ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمن‌هاي علمي دانشجويي (تسهيل ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حمايت‌هاي مالي، تشويق و تقدير از انجمن‌هاي علمي فعال و طرح‌هاي برگزيده و ...)

5ـ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به رياست دانشگاه

6ـ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن‌هاي علمي به رياست دانشگاه براساس برنامه‌هاي ارائه شده به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن‌ها.

اين آيين‌نامه در 32 ماده و 21 تبصره در تاريخ 18 /9 /1387 به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگاهها قابل اجرا است.


تعداد بازديد اين صفحه: 8235
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما